Regulamin

PSA Retail Rent Polska Sp. z o.o. - REGULAMIN

   § 1. POSTANOWIENiA WSTĘPNE
PSA Retail Rent Polska Sp. z o.o. (zwany dalej Wynajmującym) na podstawie umowy zawartej z osobą fizyczną lub prawną (zwanej dalej Najemcą) przekazuje w odpłatne użytkowanie pojazd wskazany na pierwszej stronie umowy. Dane pojazdu określono w rubryce „PRZEDMIOT UMOWY”, a dane Najemcy w rubryce „NAJEMCA” na pierwszej stronie umowy. W celu zawarcia umowy, Najemca będący osobą fizyczną musi mieć ukończone 21 lat oraz legitymować się prawem jazdy kategorii stosownej do wynajmowanego pojazdu przez okres minimum 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy.
 
  § 2. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE WYNAJMU
Data i godzina rozpoczęcia wynajmu oraz okres jego trwania określone są w rubryce „Czas trwania umowy”. Minimalny okres wynajmu to 1 doba. Przedłużenie ustalonego okresu wynajmu wymaga zgody Wynajmującego, a chęć zmiany terminu zwrotu pojazdu musi zostać zgłoszona w formie pisemnej, nie później niż 12 godzin przed upływem pierwotnie ustalonego terminu. W przypadku chęci przedłużenia wynajmu o okres dłuższy niż 24 godziny, zgłoszenie musi być dokonane w oddziale Wynajmującego.
Opóźnienie przez Najemcę zwrotu pojazdu o więcej niż 1 godzinę względem ustaleń z rubryki „Czas trwania umowy” powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu.
Niezgłoszenie zamiaru przedłużenia okresu wynajmu pojazdu i niezwrócenie go w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy jest traktowane jako przywłaszczenie przedmiotu najmu i zostanie zgłoszone organom ścigania. Ponadto Wynajmujący obciąży Najemcę kwotą czynszu za każdą kolejną rozpoczętą dobę, powiększoną dodatkowo o kwotę 150 zł netto, na co Najemca niniejszym wyraża zgodę.
 
  § 3. PRZEKAZANIE I ZWROT POJAZDU
Przekazanie pojazdu następuje w dniu zawarcia umowy, o ile strony nie ustalą inaczej. Wszelkie uwagi co do stanu technicznego pojazdu Najemca lub osoba przez niego upoważniona powinni zgłosić w momencie przekazania pojazdu. Jeżeli uwagi nie zostaną zgłoszone, przyjmuje się, że stan pojazdu był dobry, bez żadnych wad czy usterek.
Po zakończeniu umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego. Pojazd powinien być zwrócony w stanie nie gorszym niż wynikający z prawidłowej eksploatacji, a poziom paliwa powinien odpowiadać temu z dnia przekazania pojazdu. W przeciwnym przypadku Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami zgodnie z Tabelą opłat dodatkowych. Wraz z samochodem Najemca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych kluczyków oraz dokumentów jak również wszelkich akcesoriów i wyposażenia dodatkowego przekazanego wraz z pojazdem. Każde stwierdzone uszkodzenie ponadnormatywne zostanie zgłoszone jako szkoda z winy użytkownika, a Wynajmujący pobierze Udział Własny w szkodzie w wysokości wskazanej w Tabeli opłat dodatkowych lub jego wielokrotność, zgodną z ilością zgłoszonych szkód.
§ 4. OBOWIĄZKI NAJEMCY / WARUNKI UŻYTKOWANIA POJAZDU
Najemca otrzymuje w użytkowanie pojazd sprawny, czysty, w stanie umożliwiającym jego poprawną eksploatację, wraz z niezbędnymi dokumentami oraz kluczykiem/pilotem do samochodu. Najemca powinien użytkować pojazd z należytą starannością, aby nie doprowadzić do pogorszenia jego stanu.
W tym celu Najemca w czasie obowiązywania umowy najmu zobowiązuje się do: 1) Prawidłowej eksploatacji pojazdu, zgodnej z zaleceniami producenta, 2) Prowadzenia na własny koszt bieżącej, podstawowej obsługi technicznej obejmującej w szczególności: kontrolę i uzupełnienie poziomu oleju silnikowego, właściwego paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu hamulcowego i chłodniczego oraz kontrolę prawidłowego ciśnienia w oponach i działania oświetlenia pojazdu 3) Każdorazowego zabezpieczania pojazdu przy użyciu wszystkich zainstalowanych urządzeń przeciw kradzieżowych, 4) Zwracania szczególnej uwagi na wskaźniki, kontrolki i komunikaty na desce rozdzielczej, a w razie potrzeby niezwłocznego kontaktu z Wynajmującym lub serwisem, 5) Utrzymywania pojazdu w należytej czystości i unikania działań, które mogłyby skutkować trwałym zanieczyszczeniem pojazdu
Najemca przyjmuje do wiadomości obowiązek kontrolowania terminu Przeglądu Okresowego i udostępniania pojazdu wskazanemu przez Wynajmującego serwisowi, w celu wykonania Przeglądu Okresowego w terminie zgodnym z zaleceniami producenta. Najemca zobowiązuje się być w kontakcie z Centrum Technicznym PSA Retail Rent Polska Sp. z o.o. w przypadku jakichkolwiek niejasności związanych z przeglądami, eksploatacją pojazdu czy potencjalnymi usterkami (tel. + 48 883 396 214).
Zabrania się przeprowadzania napraw bez uprzedniej zgody Wynajmującego.
W szczególności zabrania się: 1) Palenia wyrobów tytoniowych w samochodzie, 2) Przekraczania dopuszczalnej ładowności oraz przewożenia liczby pasażerów większej niż określona w dokumentach pojazdu, 3) Dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego, dotyczy to również naklejek firmowych i oznaczeń stosowanych przez Wynajmującego.
Wynajęty pojazd nie może być używany: 1) Do holowania innych pojazdów, 2) Udziału w zawodach sportowych, pokazach, jazdach konkursowych i innych tego typu wydarzeniach, 3) Niezgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi, celnymi i innymi, 5) Poza granicami kraju. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po krajach pozaeuropejskich, Rosji oraz krajach byłego ZSRR. Warunkowo dopuszcza się (po uzyskaniu zgody Wynajmującego) wyjazd na teren krajów UE, Litwy, Łotwy, Estonii, Serbii, Czarnogóry, Albanii oraz Cypru.
W przypadku udziału w wypadku lub kolizji drogowej bezwzględnie należy: 1) Niezwłocznie powiadomić Wynajmującego, 2) Powiadomić Policję lub inne odpowiednie służby, 3) Zabezpieczyć pojazd, 4) Uzyskać dokumenty i informację niezbędne do likwidacji szkody (dane uczestników, pojazdów i polis ubezpieczeniowych, notatka Policji).
 
  § 5. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii lub uszkodzenia samochodu, chyba, że szkoda powstała z winy lub na skutek rażącego zaniedbania Wynajmującego. W przypadku unieruchomienia pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, Wynajmujący w miarę możliwości zapewni Najemcy lub osobie użytkującej samochód zastępczy, w klasie odpowiadającej pojazdowi wynajętemu. W przypadku braku możliwości dostarczenia pojazdu zastępczego w odpowiedniej klasie, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do udostepnienia pojazdu w klasie niższej i stosownego obniżenia czynszu. Zapewnienie samochodu zastępczego nie obowiązuje: 1) w przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku utraty przez Najemcę dokumentów lub kluczy od auta, 2) postoju spowodowanego szkodą rozliczaną z polisy AC, 3) unieruchomienia pojazdu poza granicami RP.
 
  § 6. OPŁATY Z TYTUŁU WYNAJMU
Wysokość opłaty wskazana jest na umowie, w polu „Wartość czynszu umowy”. W przypadku najmu krótkoterminowego czynsz za najem naliczany jest za każdą rozpoczętą dobę, w przypadku wynajmu średnioterminowego czynsz rozliczany jest za okres miesiąca. Opłata za wynajem pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem Wynajmującego obowiązującym w dniu zawarcia umowy. Wynajmujący jest uprawniony do pobrania kaucji za wynajmowany pojazd w wysokości odpowiadającej Udziałowi Własnemu w szkodzie, wskazanej w Tabeli opłat dodatkowych. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT za usługę wynajmu bez jego podpisu. W przypadku przekroczenia przez Najemcę ustalonego limitu kilometrów w okresie wynajmu, zostanie naliczona opłata dodatkowa w wysokości 0.30 zł/netto za każdy dodatkowy kilometr.
 
  § 7. UBEZPIECZENIE POJAZDU
Oferowane pojazdy są ubezpieczone w zakresie OC i AC, które zwalnia Najemcę (lub osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży. Szkody częściowe rozliczane z polisy AC skutkują obciążeniem Najemcy opłatą za udział własny w szkodzie, w kwocie odpowiedniej dla klasy wynajmowanego pojazdu, wskazanej w Tabeli opłat dodatkowych. Ubezpieczenie nie chroni Najemcy w przypadku gdy: 1) pojazd został uszkodzony umyślnie, 2) pojazd został uszkodzony w następstwie rażących zaniedbań Najemcy w bezpieczeństwie ruchu drogowego lub przy zabezpieczeniu pojazdu, 3) kierujący oddalił się z miejsca zdarzenia, 4) kierujący pojazdem nie posiadał w momencie wystąpienia uszkodzeń ważnych uprawnień do kierowania lub znajdował się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych działających podobnie, 6) pojazd został skradziony wraz z kluczykami i dokumentami lub w wyniku nieuruchomienia urządzeń zabezpieczających.  
 
§ 8. TABELA OPŁAT DODATKOWYCH
Podane ceny są kwotami netto, należy do nich doliczyć VAT.
 
Fotelik dla dziecka 0-9 kg / 9-18 kg / 15-36 kg - 10 PLN / doba
Nawigacja samochodowa - 10 PLN / doba
Bagażnik dachowy (boks) - 20 PLN / doba
Łańcuchy śniegowe - 5 PLN / doba
Obsługa poza godzinami pracy oraz w niedziele i dni świąteczne - 40 PLN
Dostarczenie lub odbiór samochodu w Warszawie - 50 PLN
Dostarczenie lub odbiór samochodu w Modlinie - 50PLN
Zgoda na wyjazd poza granice kraju - 50 PLN
Palenie wyrobów tytoniowych w samochodzie - 250 PLN
Zagubienie, uszkodzenie dowodu rejestracyjnego, druku polisy OC, tablicy rejestracyjnej, nalepki legalizacyjnej - 100 PLN Uszkodzenie, zagubienie kluczyka lub pilota do pojazdu – 1000 PLN
Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem - 250 PLN
Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania - 250 PLN
Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy - 2500 PLN
Uzupełnienie brakującego paliwa - 50 PLN + koszt paliwa
Brak trójkąta, gaśnicy, koła zapasowego lub innych akcesoriów będących na wyposażeniu pojazdu– według wyceny serwisu
Udział własny w szkodzie rozliczanej z polisy AC:
1) grupa B – 500 PLN
2) grupa C, C+, C+ SW. C+ AT, MPV, Mini VAN - 1000 PLN
3) grupa D7, SUV, SUV+, VAN, VAN+, Van (9-osobowe) - 2000 PLN
Zniesienie udziału własnego:
1) grupa B –30 PLN / doba
2) grupa C, C+, C+ SW. C+ AT, MPV, Mini VAN - 50 PLN / doba
3) grupa D7, SUV, SUV+, VAN, VAN+, Van (9-osobowe) - 60 PLN / doba
Przekroczenie ustalonego limitu kilometrów - 0.30 PLN / km
 
Do każdego wynajmu doliczana jest opłata przygotowawcza w wysokości 50 PLN.
 
§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy najmu, jak również na ich udostępnianie przez Wynajmującego na potrzeby związane z realizacją ubezpieczenia OC/AC/NW. Najemca wyraża zgodę na przekazanie jego danych odpowiednim organom w przypadku popełnienia wykroczeń drogowych.
 
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie najmu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla tych spraw w miejscu siedziby Wynajmującego.
 
 
 
WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
Użytkowany samochód jest wyposażony w systemy komputerowe i elektroniczne, charakteryzujące się szeregiem funkcji gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo przez cały okres użytkowania pojazdu.
Do tych funkcji należą:
- Komputer pokładowy rejestrujący Stan Techniczny Pojazdu: który gromadzi i przetwarza informacje techniczne o funkcjonowaniu pojazdu i korzystaniu z niego, a zwłaszcza informacje o poziomie płynów eksploatacyjnych, przebiegu, rejestry zdarzeń, w tym dane diagnostyczne i alerty lub informacje o bezpieczeństwie mechanicznym.
- Funkcje zdalne: pozwalające na zapewnienie optymalnego zdalnego dostarczania usług, które Pan/Pani zamawia, lub które są wymagane dla prawidłowego funkcjonowania Pojazdu, świadczenia usług serwisowych lub aktualizacji systemów komputerowych i elektronicznych Pojazdu.
- Funkcja bezpieczeństwa: pozwalające na zlokalizowanie Pojazdu i określenie, w jakim zakresie Pan/Pani lub samochód wymaga pomocy.
- Funkcja eCall: przesyła służbom ratunkowym dokładną lokalizację pojazdu, czas zdarzenia i kierunek jazdy na autostradzie, nawet jeżeli kierowca jest nieprzytomny lub nie jest w stanie skorzystać z telefonu. Funkcja eCall może zostać także uruchomiona ręcznie, poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w pojeździe, na przykład przez osobę będącą świadkiem wypadku. W razie wypadku funkcja eCall prześle wszystkie niezbędne dane.
Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Pani/Pana, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (zwanym w dalszej części dokumentu także jako „RODO”), o warunkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez spółkę PSA Retail Rent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa w dalszej części dokumentu zwaną „Spółką”, lub „My”) - Administratora danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych, ponieważ wskazane powyżej funkcje będą gromadzić i przesyłać informacje, które mogą być uważane za dane osobowe na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.
Pani/Pana dane będą także gromadzone przez Spółkę w związku z zawarciem niniejszej umowy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia niniejszej umowy. Ponadto, gromadzenie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może okazać się dla Spółki konieczne w sytuacji, kiedy zajdzie konieczność skontaktowania się z Panią/Panem w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytania czy też świadczenia innych dodatkowych usług, związanych z zawarciem niniejszej Umowy, szerzej opisanych w dalszej części niniejszego dokumentu.
1. Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę i jakie są podstawy prawne dla takich działań?
Cele, dla których gromadzimy informacje są następujące:
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1
Podanie szacunkowej wysokości ceny oraz udzielanie innych informacji dotyczących samochodu przed jego użyczeniem/najmem, w odpowiedzi na Pani/Pana prośbę,
Niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Umożliwienie Pani/Panu użyczenia /najmu samochodu, 
Niezbędność do wykonania umowy zakupu samochodu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Nami a Panią/Panem (art. 6 ust.1 lit. b RODO).
2
Podanie szacunkowej wysokości ceny oraz udzielanie innych informacji dotyczących usługi przed jej wykonaniem np. usługi naprawy i/lub serwisu samochodu, w odpowiedzi na Pani/Pana prośbę,
Niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Zapewnienie Pani/Panu odpowiednich usług naprawy i/lub serwisu samochodu, na miejscu lub zdalnie, lub zapewnienie wymaganej pomocy (np. pomocy drogowej, zgłoszenia i poszukiwania skradzionego lub zaginionego pojazdu lub zaginionych osób, usług w miejscu docelowym),
Niezbędność do wykonania usług na podstawie umowy zawartej pomiędzy Nami a Panią/Panem (art. 6 ust.1 lit. b RODO).
3
Optymalizowanie i ulepszanie funkcji pojazdu, na podstawie pseudonimizowanych informacji obejmujących dane osobowe; poprawianie bezpieczeństwa, opracowywanie koncepcji nowych pojazdów i ich funkcji, potwierdzanie jakości pojazdu i analizowania trendów dotyczących samochodów.
Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ulepszaniu produktów i zapewnianiu produktów o lepszej jakości, posiadających rozszerzone funkcje i oferujących wyższe bezpieczeństwo,
Zarządzanie relacją z klientem i optymalizowanie jej,
Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dążeniu do zagwarantowania zadowolenia klientów i właściwych działań posprzedażnych,
Przeprowadzanie analiz, badań lub zbieranie danych statystycznych w celu lepszej oceny jakości produktów, ulepszania ich i przewidywania potrzeb klientów,
Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości oceny jakości jego produktów i przewidywaniu potrzeb klientów, zapewnieniu ich zadowolenia i opracowywania nowych funkcji zgodnie z potrzebami klientów,
4
Aby świadczyć Pani/Panu usługi wymagające geolokalizacji, takie jak usługi nawigacyjne, usługi wbudowane w aplikacje lub usługi zdalne,
Uzyskana uprzednio Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych geolokalizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażoną poprzez akceptację treści w wyskakującym oknie dialogowym lub na odrębnym formularzu
5
Aby przesyłać Pani/Panu, informacje o naszych ofertach promocyjnych, o nowościach i wydarzeniach (newslettery i inne publikacje) oraz prowadzić inne formy marketingu bezpośredniego takie jak badania satysfakcji klienta, 
Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest marketing bezpośredni produktów i usług. Na podstawie odrębnych przepisów prawa wybrane formy komunikacji marketingowej, takie jak: SMS, email czy kontakt telefoniczny mogą wymagać uzyskania od Pani/Pana dodatkowej zgody.
6
Aby zapewnić Pani/Panu bezpieczeństwo i móc zgromadzić dane geolokalizacyjne Pani/Pana pojazdu zgodnie z wymogami prawa,
Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce wynikającego z przepisów regulujących zasady działania funkcji eCall na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758 z dnia 29 kwietnia 2015 (art. 6 ust. 1 lit. C RODO),
7
Aby obsługiwać Pani/Pana reklamacje,
Niezbędność do realizacji usług związanych z reklamacjami wykonywanych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Nami (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę polegający na ocenie reklamacji, zarządzaniu dokumentacją reklamacyjną oraz zapewnianie zadowolenia klientów i właściwych działań kontynuacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
8
Aby zarządzać naszymi aplikacjami mobilnymi i realizować na Pani/Pana rzecz usługi aplikacji mobilnych,
Niezbędność dla świadczenia usług aplikacji mobilnych realizowanych na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Nami, jeżeli dokonał/a Pani/Pan rejestracji w celu korzystania z tych usług (art. 6 ust.1 lit. b RODO).
9
Aby zarządzać Pani/Pana rejestracjami, dokonanymi w naszym systemie za pomocą formularzy kontaktowych lub innych formularzy rejestracyjnych.
Niezbędność dla świadczenia usług na podstawie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Nami, jeżeli dokonał/a Pani/Pan rejestracji w celu korzystania z tych usług (art. 6 ust.1 lit. b RODO) lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na komunikowaniu się z klientami i utrzymywaniu na bieżąco aktualnego statusu dokumentacji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 
2. Kim są odbiorcy danych?
Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe będą udostępniane ograniczonej liczbie odbiorców, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania swoich obowiązków. W zależności od celów przetwarzania będą to następujące grupy odbiorców:
Kategorie odbiorców
1. Autoryzowana sieć sprzedaży samochodów nowych (dealerzy) i serwisu  
2. Podmioty należące do tej samej grupy co Spółka, zaangażowane przez Spółkę do świadczenia usług zleconych przez Pana/Panią lub przez Spółkę, w tym spółka macierzysta Automobiles Peugeot S.A
3. Inne podmioty zaangażowane przez Spółkę do świadczenia usług zleconych przez Pana/panią lub przez Spółkę
4. Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
3. Czy Pani/Pana dane osobowe są przekazywane poza granice UE?
Spółka może stanąć przed koniecznością przekazania Pana/Pani danych osobowych odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Warunki takiego transferu danych są zabezpieczone zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.
Aby otrzymać egzemplarz zastosowanego mechanizmu transferowego, należy wysłać stosowny email na adres :
[email protected]  
4. Przez jaki okres czasu dane osobowe są przechowywane?
Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
- dane zgromadzone dla określonego celu przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne ze względu na cel przetwarzania takich danych, zdefiniowany w punkcie 1 powyżej, tj. przez okres obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przez okres wymagany przez właściwe przepisy prawa, przez okres utrzymywania z Panią/Panem relacji handlowych;
- Pani/Pana dane będą następnie archiwizowane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Spółce oraz w stosunku do Spółki, zgodnie z właściwymi przepisami prawa;
- następnie Pani/Pana dane osobowe będą podlegały anonimizacji lub usunięciu.
5. Jakie są Pana/Pani prawa i jak można z nich korzystać?
Z zastrzeżeniem warunków określonych w obowiązującym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych, ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie Pani/Pana zgody, może Pani/Pan ją wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres e-mail: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki takie opisane zostały w punkcie 1 powyżej), ma Pani/Pan prawo do tego aby w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu.
Wszystkie te prawa mają zastosowanie w zakresie dopuszczonym przez Rozporządzenie o Ochronie Danych.
Może Pani/Pan realizować te prawa poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: PSA Retail Rent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 206, 02-219 Warszawa drogą email: [email protected] Może Pan/Pani również skorzystać ze swojego prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.